کفاره چیست و چگونه حساب می شود؟

کفاره

کفاره روزه

کفاره روزه وقتی که یک مسلمان روزه ای را نگرفته باشد و تا سال بعد قضای آن به تاخیر بیفتد واجب می شود. کفاره روزه شامل اطعام فقیر یا گرفتن روزه است.

روایت است مسلمانان با دادن کفارات مانند برخی از سفارش های دینی ازجمله صدقه و روزه، گناه را ناچیز می کنند.

اگر شخصی به علت بیماری یا مسافرت و غیره روزه را افطار کرده باشد و تا رمضان سال بعد موفق به گرفتن قضای آن نشده باشد علاوه بر قضای روزه، باید کفاره روزه بدهد.

براساس احکام اسلامی کسی که کفاره روزه رمضان بر او واجب است، باید دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریبا ده سیر است طعام یعنی گندم یا جو و مانند این‌ها بدهد.

موسسه های خیریه مناسب ترین جایی است که کفارات روزه را از افراد دریافت کرده و صرف امور نیازمندان و فقرا می کنند.

کفاره قسم

کفاره قسم این طور تعریف می شود که اگر کسی قسم خورد و بعد قسم خود را شکست، به تصریح قرآن، باید کفاره پرداخت کند.

براساس دستورات دینی اطعام به ده نیازمند یا تهیه پوشاک برای آنان یا آزاد کردن یک برده، کفاره شکستن قسم است.

اگر فردی امکان اطعام مسکین یا تهیه پوشاک برای آنان یا آزاد کردن برده را نداشته باشد، باید سه روز روزه به عنوان کفاره شکستن قسم بگیرد.

قسم خوردن نیز شرایط خاصی دارد و براساس احکام اسلام کسی که قسم می‏خورد باید بالغ و عاقل باشد و با اختیار خود و بدون عصبانیت قسم بخورد.

درواقع قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده ‌اند درست نیست.

همچنین كارى را كه فرد قسم مى‏ خورد انجام دهد، نبايد حرام و مكروه باشد، اگر كارى را كه قسم مى‏ خورد ترک كند، نبايد واجب و مستحب باشد.

کفارات قسم سه مورد است؛ آزاد کردن برده، سه روز روزه گرفتن و اطعام ده نفر فقیر یا دادن پول طعام به آنها که می تواند از طریق موسسه خیریه و جمع آوری کفارات از سوی مردم انجام شود.

کفاره روزه مریض

کفاره روزه مریض وقتی محاسبه می شود که فردی به دلیل بیماری روزه برایش ضرر داشته باشد و نتواند در ماه رمضان روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان تا رمضان سال بعد نیز نتواند قضا کند.

برای کفاره مریض حکم دینی این است که اگر بیماری تا ماه رمضان سال آینده ادامه داشته باشد، باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

دادن کفارات چه از نظر مالی یا گرفتن روزه واجب فوری نیست بلکه برای انجام آن فرصت وجود دارد.

افراد برای دادن کفاره مبالغ نقدی برای تامین غذای نیازمندان و فقرا را به مراکز خیریه می دهند.

به حکم اسلام اگر شخص علاوه بر ماه رمضان در طول سال نیز مریض باشد؛ این شخص قضای روزه ماه رمضان ندارد و فقط کفاره ارزان قیمت (فدیه) باید بپردازد.

کفاره روزه عمد

کفاره روزه عمد وقتی تعریف می شود که فرد بدون عذر عمدا روزه خود را باطل کرده باشد که برای هر روز علاوه بر قضا 60 مد طعام به 60 مسکین باید بدهد یا 60 روز روزه بگیرد.

اگر فرد به چیز حرامی روزه را باطل کرده است علاوه بر اطعام 60 مسکین برای هر روز، 60 روز روزه هم باید بگیرد.

اگر فرد نمی تواند 60 روز روزه بگیرد، باید به ازای هر یک روز، شصت فقیر را اطعام دهد  که به آن کفاره عمد گفته می‌شود.

خانمی که باردار است یا بچه شیر می دهد و روزه نمی گیرد، باید کفاره آن را پرداخت کند که برای هر روز یک مد طعام (750 گرم آرد، گندم، برنج و…) به فقیر بدهد که به آن کفاره غیر عمد گفته می ‌شود.

ادای کفاره عمدی زمان مشخصی ندارد اما نباید به تعویق بیفتد و فرد باید کفاره روزه عمد را هر زمانی که توانست ادا کند.

موسسه خیریه بنی هاشم تهران آمادگی دریافت کفارات و توزیع بین فقرا را دارد.

کفارات

کفارات جریمه‌ هایی است که در ازای انجام برخی کارهای حرام یا ترک بعضی واجبات در نظر گرفته شده است.

آزاد کردن برده، اطعام یا پوشاندن فقیر، روزه گرفتن و قربانی از مهم‌ ترین کفارات هسستند.

برخی از کارهایی هم که کفاره دارند، عبارتند از: قتل انسان، باطل‌ کردن عمدی روزه ماه رمضان، شکستن عهد و نذر و قسم و انجام برخی محرمات اِحرام.

نوع کفارات و نحوه انجام آن با توجه به عملی که انجام شده، متفاوت است و برای برخی از اعمال یک کفاره مشخص تعیین شده است.

برای برخی دیگر چند کفاره تعیین شده که فرد مختار است به یکی از آن ‌ها عمل ‌کند؛ برای برخی اعمالی چند کفاره، به‌ ترتیب، تعیین شده که باید طبق اولویت انجام شوند.

برخی اعمال هم کفاره جمع دارند؛ یعنی چند کفاره برایشان مشخص شده است که همه را باید انجام داد.

 

اطلاعات حساب موسسه خیریه بنی هاشم

شماره حساب موسسه در بانک رفاه

۲۱۴۱۸۱۳۰۳

شماره کارت موسسه در بانک رفاه

۵۸۹۴ ۶۳۷۰ ۰۰۰۱ ۲۷۲۱

شماره حساب موسسه در بانک ملت

۸۱۲۷۸۱۲۸۸۶

شماره کارت موسسه در بانک ملت

۴۴۱۰ ۳۲۲۴ ۳۳۷۸ ۶۱۰۴
پرداخت آنلاین نذورات و کمک ها