انصراف از پرداخت آنلاین

با سلام و احترام

خیر گرامی {نام و نام خانوادگی (نام):1.3}
پرداخت شما به مبلغ {مبلغ (ریال):8} به عنوان {عنوان کمک به خیریه:6} با انصراف شما مواجه شد.

جزئیات تراکنش به شرح ذیل می باشد:

{payment_table}