رسید پرداخت آنلاین

با سلام و احترام

خیر گرامی {نام و نام خانوادگی (نام):1.3}

با کمال سپاس از مهرورزی و انساندوستی شما

پرداخت شما به مبلغ {مبلغ (ریال):8} با موفقیت انجام و کمک شما با عنوان {عنوان کمک به خیریه:6} در خیریه بنی هاشم تهران صرف خواهد شد.

جزئیات تراکنش شما به شرح ذیل می باشد:

{payment_table}