کمک به تهیه جهیزیه برای خانواده های نیازمند

کمک به تهیه جهیزیه برای خانواده های نیازمند

کمک به تامین جهیزیه برای خانواده های نیازمند خیریه بنی هاشم تهران با توجه به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه، برنامه‌هایی را برای حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت در فرآیند ازدواج و تشکیل خانواده دارد. این موسسه با ارائه کمک‌های مالی و معنوی…