کفاره

کفاره چیست و چگونه حساب می شود؟

کفاره روزه کفاره روزه وقتی که یک مسلمان روزه ای را نگرفته باشد و تا سال بعد قضای آن به تاخیر بیفتد واجب می شود. کفاره روزه شامل اطعام فقیر یا گرفتن روزه است. روایت است مسلمانان با دادن کفارات مانند برخی از سفارش های دینی ازجمله صدقه و روزه، گن…