کمک به فقرا

کمک به فقرا

کمک به فقرا با خیریه بنی هاشم کمک به فقرا در همه ادیان و جوامع یک امر پسندیده و قابل ستایش است، این کار نه تنهاگره از کار افراد نیازمند باز می کند، باعث ترقی جامعه نیز می شود. در قرآن مجید و روایت های اسلامى دستور داده شده که به افراد نیا…