خیرات برای اموات

بهترین خیرات برای اموات چیست؟

بهترین خیرات برای اموات بهترین خیرات برای اموات و به خصوص پدر و مادر ادای واجبات و حقوقی است که بر ذمه آنهاست. قضای فرائضی مانند نماز و  روزه، حج، زکات، خمس و ادای دیون از مردم که بر گردن آنهاست بهترین خدمت به انها محسوب می شود. دلایل خ…