کمک به بیماران نیازمند

کمک به بیماران نیازمند

کمک به بیماران نیازمند کمک به بیماران نیازمند یکی از وظایف موسسه خیریه بنی هاشم تهران است و شامل افرادی می شود که شرایط مالی، محیطی و خانوادگی مناسبی ندارند و در انتظار کمک های هرچند ناچیز باشند تا بتواند زندگی بهتری را تجربه کنند. با تا…